ภาพประดิษฐ์ “ตุงสื่อชีวิตและจิตวิญญาณ” (life and spiritual in Tung)

ภาพประดิษฐ์ผลงานของ พระวรญาณ วงค์อ่วน นํามามอบให้ มจร.วข.แพร่ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เล่าถึงสิ่งต่างๆที่ใช้ในการบูชาพระ รัตนตรัย ในเทศกาลและพิธีกรรมต่างๆ ลักษณะของตุงที่ปลิว ไสวคล้ายสื่อถึงวิถีชีวิตของมวลมนุษย์ที่ต้องพบกับเหตุการณ์ ต่างๆ ตลอดเวลาจนถึงสิ้นชีวิต การแสดงรูปภาพตุงขาว ๓ หางนําศพไปประกอบพิธีฌาปนกิจ เป็นต้น

ภาพประดิษฐ์ “พระกาฬ”

ภาพพระการสื่อถึง เรื่องกาลเวลา กลืนกิน สัพพสัตว์ ไม่ว่าดีหรือร้าย จน หรือรวย โง่หรือฉลาด จะป้องกันและพระกาฬกลืน กินชีวิตไม่ได้ ต้องล่วงไปตามกาลเวลาทุกชีวิต พระ เดชฤทธิ์ อรรถวีโร ครูช่างสิบหมู่ โรงเรียนบวร วิทยาลัยวัดร่องฟองมอบให้มจร.วข.แพร่ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตุง ภาพประดิษฐ์ “ตุงวิถีวัฒนธรรมล้านนา” (Lanna cultural in Tung)

ภาพสื่อผสม ผลงานของ พระวรญาณ สิริญาณร์สี นํามามอบ ให้ มจร.วข.แพร่ เล่าถึงตุงต่างๆที่ใช้ในการบูชา พระรัตนตรัยในประเพณี เทศกาลต่างๆ เช่น ตุง ๓ หาง นําไปประกอบพิธีฌาปนกิจศพ เป็นต้น

ภาพประดิษฐ์ “ตุงผ้าทอสายใยผูกพัน” Drawing Image – woven tung

ที่มาและความสําคัญ : ผลงานของ พระวรญาณ สิริญาณร์สี วัสดุและเทคนิคการ ประดิษฐ์ภาพที่หลากหลายและลงตัว สร้างเรื่อง ตรงที่ใช้เป็นเครื่องไม้แขวนธงของล้านนา

ภาพวาดสีน้ํามัน “ท่ามกลางความสงบในอนธกาล” (Painting)

ผลงานของพระเดช ฤทธิ์ อรรถวีโร เพื่อแสดงถึงความสงบนิ่ง ผ่อน สัญลักษณ์พระปิดตา ที่อยู่ท่ามกลางแห่งความวุ่นวาย ที่ต้องอาศัยความสํารวมตาหูจมูกปากเป็นต้นเพื่อจะ ได้ผ่านพ้นสิ่งต่าง ๆไปได้

ภาพประดิษฐ์สื่อผสม “สายลมแห่งโลกธรรม” (Painting)

ที่มาและความสําคัญ : ผลงานของพระวร ญาณ สิริญาณร์สี แสดงถึงเวลาความบกริ้วและ เคลื่อนไหวของตุงสื่อ แผนการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ในสถานการณ์ต่าง ๆทั้งที่ปรารถนาและไม่ ปรารถนา ซึ่งเป็นธรรมดาคู่โลก ประกอบมีสุขมีทุกข์เป็นต้น