พระประจําวันเกิดวันพุธ กลางวัน พระปางอุ้มบาตร (Wednesday Buddha Image)

พระพุทธรูปอยู่ ในพระอิริยาบถยืนพระหัตถ์ทั้งสองประคอง | บาตรเอว

พระพุทธรูปปางห้ามแก่นจันทร์ (Buddha Image)

ที่มาและความสําคัญ :พระพุทธรูปอยู่ ในพระอิริยาบถยืนห้อยพระหัตถ์ขวาลงข้างพระ วรกายฝ่าพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นเสมอพระอุระและ ยื่นออกไปข้างหน้า เป็นกิริยาทรงห้าม

พระประจําวันเกิด วันอาทิตย์ปางถวายเนตรแกะสลักไม้ (Saturday Wooden Buddha Image)

พระพุทธรูปอยู่ใน พระอิริยาบถยืนลืมพระเนตรทั้งสองข้างขึ้นไป ข้างหน้าพระเนตรทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ ระหว่างพระเพลา พระหัตถ์ขวาซ้อนรวมพระหัตถ์ ซ้ายอยู่ใน

พระพุทธรูปปางมารวิชัย Maravichaya Buddha Image Stlye

นั่งอยู่ในพระ อิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายวาง หงายบนพระเพลาตักพระหัตถ์ขวายื่นออกไป วางทับพระชานุเข่าเป็นผลงานประติมากรรม หล่อด้วย วัสดุศิลาแลงศิลปะเชียงแสนสิงห์หนึ่ง

พระพุทธรูปปางมารวิชัย (Maravichaya Buddha Image Stlye)

นั่งอยู่ในพระ อิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายวาง หงายบนพระเพลาตักพระหัตถ์ขวายื่นออกไป วางทับพระชานุเข่าเป็นผลงานประติมากรรม หล่อด้วย วัสดุศิลาแลงศิลปะอู่ทอง

พระพุทธรูปปางมารวิชัย Maravichaya Buddha Image Stlye

นั่งอยู่ในพระ อิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายวาง หงายบนพระเพลาตักพระหัตถ์ขวายื่นออกไป วางทับพระชานุเข่าเป็นผลงานประติมากรรม หล่อด้วย วัสดุศิลาแลง

พระธาตุช่อแฮจําลอง Chohae Pagoda Mode

เป็นพระธาตุประจําปีขาล เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองแพร่องค์พระธาตุเป็น ศิลปะเชียงแสนแบบแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง ลักษณะ องค์พระธาตุตั้งอยู่บนฐาน บนฐานเขียง สี่เหลี่ยมชั้นถัดขึ้นไป อ่านหน้ากระดานแปดเหลี่ยมสามชั้นรองรับ ถัดไปฐาน ค่า คว่ําและชุด ท้องไม้แปดเหลี่ยมซ้อนรถชั้นกันขึ้นไป ๗ ชั้น จากนั้นเป็นวัวระฆัง ๑ ชั้นจนถึง องค์ระฆังแปดเหลี่ยม และ | ปล้องไฉน

พระพุทธรูปปางมารวิชัย Maravichaya Buddha Image Stlye

อยู่ในพระ อิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายวาง หงายบนพระเพลาตักพระหัตถ์ขวายื่นออกไป วางทับพระชานุเข่าเป็นผลงานประติมากรรม หล่อด้วย วัสดุศิลาแลงศิลปะอู่ทอง

พระประจําวันเกิดวันอังคารปางไสยาสน์ (Tuesday Buddha Image)

พระพุทธรูปอยู่ ในพระอิริยาบถนอนตะแคงขวา พระบาททั้ง ๒ ข้างซ้อนทับเสมอกันพระหัตถ์ซ้ายทานไปตาม พระวรกายรหัสหัวตั้งขึ้นรับพระเศียรมีพระ เขนยรองรับ พระวรกายอยู่ใต้พระกัจฉะรักแร้

สมุดข่อย (Note Book)

พับด้วย กระดาษสาพับสลับไป-มา ใช้บันทึกคาถา ตํารา ยา เป็นต้น