ตุง ภาพประดิษฐ์ “ตุงวิถีวัฒนธรรมล้านนา” (Lanna cultural in Tung)

ตุง ภาพประดิษฐ์ “ตุงวิถีวัฒนธรรมล้านนา” (Lanna cultural in Tung)

ที่มาและความสําคัญ : ภาพสื่อผสม ผลงานของ พระวรญาณ สิริญาณร์สี นํามามอบ ให้ มจร.วข.แพร่ เล่าถึงตุงต่างๆที่ใช้ในการบูชา
พระรัตนตรัยในประเพณี เทศกาลต่างๆ เช่น ตุง ๓ หาง นําไปประกอบพิธีฌาปนกิจศพ เป็นต้น

Leave a Comment