ภาพประดิษฐ์สื่อผสม “สายลมแห่งโลกธรรม” (Painting)

ภาพประดิษฐ์สื่อผสม “สายลมแห่งโลกธรรม” (Painting)

ที่มาและความสําคัญ : ผลงานของพระวร ญาณ สิริญาณร์สี แสดงถึงเวลาความบกริ้วและ เคลื่อนไหวของตุงสื่อ แผนการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ในสถานการณ์ต่าง ๆทั้งที่ปรารถนาและไม่ ปรารถนา ซึ่งเป็นธรรมดาคู่โลก ประกอบมีสุขมีทุกข์เป็นต้น

Leave a Comment