ประวัติห้องพุทธศิลป์ มจร วิทยาเขตแพร่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ตำเนินโครงการหอพุทธศิลป์วิทยาเขตแพร่โดยจัดเก็บรวบรวมผลงานพุทธศิลป์ของเก่า เป็นประติมากรรมพระพุทธรูป ภาพถ่ายเมืองแพร่ และของใช้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ซึ่งได้มาจากการจัดหาตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและรับบริจาคเพื่อการศึกษาของผู้มีจิตศรัทธามาตามลำดับ เก็บรวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลศึกษา ณ อาคาร ๙๐ ปีพระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจีกตสารมหาเถร) จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีการปรับเปลี่ยนสถานที่จัดแสดงผลงานเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขตแพร่ ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่ ได้ย้ายไปจัดตั้งเป็นห้องพุทธศิลป์ ณ อาคารหอสมุดเทคโนโลยี สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีพระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต ศ.ตร. อธิการบตี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้บริหารในส่วนกลางร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่วิทยาเขตแพร่ร่วมต้อนรับ
ภายหลังมีการผลิตผลงานพุทธศิลป์เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับรายวิชาพุทธศิลป์ ทำการเรียนการสอนเขตแพร่จึงพิจารณาให้ขยายห้องพุทธศิลป์ และพัฒนาข้อมูลเพื่อบริการด้านพระพุทธศาสนา คุณค่าภูมิปัญญาช่างศิลปวัฒนาธรรม โดยใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติ สร้างเสร็จในปี ๒๕๖๒ เป็นห้องพุทธศิลป์ของวิทยาเขตแพร่จนถึงปัจจุบัน
ข้อมูล
สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่