พระเจ้าศรีมหาโพธิ์ Sri Maha Pho Buddha Image

เป็นผลงาน ประติมากรรมปั้นนูนต่ำรูปทรงใบโพธิ์มี พระพุทธรูปปางสมาธิแกะด้วยไม้สักทาสีแดง และทาสีทอง

เจดีย์จําลอง Simulate Pagoda

เจดีย์ สิ่งก่อสร้างหรือสิ่งของที่สร้างขึ้นเพื่อเป็น ที่ เคารพบูชาและระลึกถึงสถูปเจดีย์มีความหมาย เฉพาะถึงสิ่งก่อสร้างในพระพุทธศาสนาที่สร้าง ขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิหรือเพื่อประดิษฐาน

รูปปั้นหรือรูปหล่อพิมพ์เกจิอาจารย์ (Simulate of Monks)

สร้างขึ้นเพื่อ | น้อมระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือมาสักการบูชา ทํามาจากปูนปลาสเตอร์ รูปแบบ ต่าง ๆ เช่นรูปลอยตัวนูนต่ํานูนสูงเป็นต้น

หม้อดินเผา (Clay pot)

เป็นเครื่องมือ ของใช้สําคัญในการใช้ดํารงชีพประจําวัน รูปแบบมีหลากหลาย เป็นต้นว่าหม้อก้นกลม กว้างก้นลึกและหม้อก้นลึกก้นลึกและยังมีหม้อ ก้นตื้นมีสันปากกว้างก็มีให้เ

ก้างธรรม (Dhamma Script Hanger)

ใช้สําหรับวาง คัมภีร์ใบลานและจัดเก็บอุปกรณ์เหล็กจาร หมอนรองใบลาน

สุ่มดอกล้านนา (Lanna flower Bowl)

ใช้ทําเครื่อง สักการะหรือจัดขึ้นโต๊ะหมู่บูชาจัดเดินขบวน ตกแต่งสถานที่ตามความเหมาะสมสุ่มดอกเป็น เครื่องสักการบูชาประเภทหนึ่งที่ใช้ใบไม้ดอกไม้ ตกแต่งคล้ายกับใบสีทําเป็นรูปลักษณะเป็นพุ่ม

พระประจําวันเกิดวันพุธ (ราหู) ปางป่าเลไลย์ (Wednesday Night Buddha Image (Sitting Style))

พระพุทธรูปอยู่ ในพระอิริยาบถประทับนั่ง บนก้อนศิลาพระ บาททั้งสองข้างวางบนดอกบัวพระหัตถ์ซ้ายวาง คว่ําบน หนุ เข่าพระหัตถ์ขวาวางหงาย

พระประจําวันเกิดวันศุกร์ พระปางรําพึง (Friday Buddha Image)

พระพุทธรูปอยู่ ในพระอิริยาบถ ยืนพระหัตถ์ทั้งสองประสานกัน ยกขึ้นประทับอยู่ที่พระอุระอกขวาทับพระหัตถ์ ซ้าย

พระพุทธรูปประจําวันเกิดวันพฤหัสบดี พระปางตรัสรู้หรือปางสมาธิ (Thursday Buddha Image)

พระพุทธรูปอยู่ ในพระอิริยาบถประทับนั่ง ขัดสมาธ พระ หัตถ์ทั้งสองข้างวางหงายซ้อนกันบนพระเพลา หรือตักพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์ ขวาทับซ้าย

พระประจําวันเกิดวันเสาร์ พระปางนาคปรก (Saturday Buddha Image)

พระพุทธรูปอยู่ ในอิริยาบถ ประทับนั่งขัดสมาธหงายพระหัตถ์ ทั้งสองข้างวางซ้อนกันบนพระเพลาตัก พระ หัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้ายเหมือนปางสมาธิ แต่มีพญานาคร่างเป็นวงกลม เป็นพุทธบัลลังก์ และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียร